Hỗ trợ khách hàng toàn cầuGetMyHotel.com

Nếu bạn yêu cầu có tính thời gian nhạy cảm, xin vui lòng gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại +41 (0) 41 618 20 80.

E-Mail: service@ghix.com
Internet: http://www.getmyhotel.com
getmyhotel.com
Stanserstrasse 7
CH 6362 Stansstad NW
Switzerland

Telefon: +41 41 618 20 80
Fax: +41 41 618 20 70


This site is also available in the following languages 28